Voorwaarden

Online Preventieadviseur is een onderdeel van Dosaco bvba. In de voorwaarden worden beide namen voor elkaar gebruikt.

1.DOEL
Deze algemene voorwaarden bepalen het kader en de limieten voor de uitvoering van onze diensten, evenals onze wederzijdse verplichtingen. Bijkomende of afwijkende specifieke voorwaarden kunnen overeengekomen worden in een bijzondere overeenkomst. Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen zolang wij de uit te voeren prestaties niet uitdrukkelijk hebben aangenomen. Behoudens uitdrukkelijke en door een van onze afgevaardigden ondertekende afwijking zijn deze algemene voorwaarden van
toepassing, met uitsluiting van iedere andere voorwaarde die ons meegedeeld zou worden.

2.UITVOERINGSMODALITEITEN
2.1.Om onze prestaties in de beste omstandigheden te kunnen uitvoeren, vragen wij u, naargelang van de aard van de interventies:
- de documenten, software, systemen, die nodig zijn voor de goede uitvoering van de opdracht ter beschikking te stellen van onze afgevaardigden;
- te zorgen voor de toegangsformaliteiten en -vergunningen, het vergezellen van onze medewerkers, het overhandigen aan laatstgenoemden van de richtlijnen die nageleefd moeten worden in de bezochte installatie, en het ter beschikking stellen van de diverse veiligheidstoestellen of uitrustingen die eigen zijn aan die installatie;
- aan onze afgevaardigden, via een veiligheidsverantwoordelijke, de specifieke informatie en instructies mee te delen die betrekking hebben op de bezochte installatie en die van aard zijn om de veiligheid, de hygiëne en de gezondheid van onze afgevaardigden te waarborgen; die informatie kan ook rechtstreeks aan onze Veiligheidschef meegedeeld worden;
2.2.Wij behouden ons het recht voor om bepaalde prestaties toe te vertrouwen aan andere instellingen of laboratoria die onder onze verantwoordelijkheid werken, binnen de grenzen die worden toegelaten door de wettelijke bepalingen en de betreffende regels inzake erkenning of accreditatie, en dat met name voor de opdrachten in het buitenland.
2.3.Onze verslagen worden opgesteld op uw naam en voor uw rekening. Ze worden opgesteld en u toegestuurd in één exemplaar, in het Nederlands.
Behalve in geval van een wettelijke verplichting of een verplichting die voortvloeit uit een accreditatie bewaren wij de gegevens van het verslag slechts gedurende maximaal drie jaar. De besluiten van het verslag hebben uitsluitend betrekking op de vaststellingen die werden gedaan op het ogenblik van de interventie.

3.BEPALING EN HERZIENING VAN DE PRIJZEN - FACTURERING EN BETALING
3.1.Bepaling en inhoud van de prijzen
3.1.1.Onze prijzen worden in onderlinge overeenstemming vastgelegd en zijn jaarlijks aanpasbaar.
Ze worden opgesteld op basis van een normale werkdag van acht uur, tussen 6 en 20 uur, van maandag tot vrijdag, met uitzondering van de feestdagen, zonder dat de werkdag, reistijd inbegrepen, meer dan negen uur mag bedragen.
3.1.2.Geven aanleiding tot een toeslag, de prestaties die worden uitgevoerd:
- op zaterdag, of tussen 20 uur en 6 uur ’s morgens: 50 % toeslag
- of boven de acht uur per dag: 50 % toeslag
- zon- en feestdagen: 100 % toeslag
3.1.3.Om welke reden dan ook kunnen prestaties en kosten nodig worden bovenop wat gepland was. Dat geldt met name voor bijkomende onderzoeken die, in afwijking van het vastgestelde programma, nodig geacht zouden worden op grond van de vaststellingen die werden gedaan tijdens de uitvoering van de prestaties. De prijs van die prestaties en het bedrag van die kosten zullen bepaald worden volgens de hierboven vermelde principes. In onze prijzen zijn de Belgische of buitenlandse taksen en rechten niet inbegrepen.
Behalve indien anders bepaald is, omvatten onze prijzen niet de reis- en verblijfkosten en de kosten voor levensonderhoud van onze afgevaardigden.
3.2.Prijsherziening
Onze prijzen blijven geldig voor de duur die bepaald wordt in de bijzondere overeenkomst. Ze kunnen nadien herzien worden.
3.3.Facturering
Voor elk van de bovenvermelde opdrachten wordt een factuur opgesteld. De kosten en uitgaven met betrekking tot de opdracht, evenals de bijkomende prestaties en kosten, worden afzonderlijk aangerekend volgens de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik van de uitvoering van de opdracht, of volgens de prijzen en modaliteiten die werden overeengekomen in de bijzondere overeenkomst.
3.4.Betalingsvoorwaarden.
Onze facturen zijn betaalbaar binnen 15 dagen na factuurdatum in onze zetel, zonder korting. Elke weigering om te betalen, om welke reden ook, dient ons binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur meegedeeld te worden.
De betaling van onze facturen gebeurt uitsluitend aan ons. Wij kunnen er bijgevolg geenszins toe gehouden zijn de vereffening ervan bij derden te vorderen.
In geval van achterstallige betaling behouden wij ons het recht voor om, zonder aanmaning, onze prestaties op te schorten en ze te hervatten, behoudens tegenbericht van uw kant, zodra de betaling geregeld is.
De reglementering verplicht ons om in bepaalde gevallen de voogdij-overheden op de hoogte te brengen van het opschorten van onze prestaties.
Het niet betalen van de gehele of een gedeelte van een factuur veroorzaakt van rechtswege en zonder aanmaning:
a) de opeisbaarheid van alle andere, zelfs niet vervallen facturen.
b) een verhoging met 15 % van de verschuldigde som als inningsvergoeding, zonder dat die verhoging echter kleiner kan zijn dan 25 Euro’s.
c) een interest op de onbetaalde bedragen, berekend volgens de geldende intrestvoet zoals vastgesteld door de wet betreffende de betaling van handelstransacties en berekend per dag vanaf de vervaldag.
Elke verandering in uw toestand, zoals met name verkoop of inbreng van uw gehele onderneming of een gedeelte ervan, overlijden, onbekwaamheid, betalingsmoeilijkheden of stopzetting van betalingen, liquidatie van goederen, gerechtelijke schikking, voorlopige opschorting van vervolgingen, concordaat, faillissement of elke gelijkaardige procedure, ontbinding of vormwijziging, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomsten of bestellingen, leidt tot de toepassing van dezelfde maatregelen als in het geval van nietbetaling
van de facturen.

4.VERBINTENIS VAN DE PARTIJEN - AANSPRAKELIJKHEID
4.1.Behoudens bijzondere afwijking vallen onze prestaties uitsluitend onder de bevoegdheid van de erkende, geaccrediteerde of aangemelde controle-instellingen, certificatie-instellingen of laboratoria.
4.2.Elke klacht moet schriftelijk ingediend worden, binnen de kortst mogelijke termijn na het einde van onze interventies. Als binnen de dertig dagen na ontvangst van de klacht blijkt dat wij tekort schoten in de uitvoering
van onze opdracht, zullen wij de prestaties opnieuw uitvoeren, op onze kosten.
4.3.Tenzij anders bepaald door de wet of door de reglementen is onze aansprakelijkheid, als wij onze prestaties niet naar behoren uitvoeren, beperkt tot 2.5 miljoen Euro’s voor lichamelijke schade en 1.25 miljoen Euro’s voor elke andere schade.
In geval van prestaties die worden uitgevoerd in het kader van officiële reglementeringen zullen wij evenwel niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor zover wij onze prestaties hebben uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van die reglementeringen.
Daarenboven, indien wij aansprakelijk zouden worden gesteld, sluit dat de aansprakelijkheid niet uit van iedereen die bij het gecontroleerde object betrokken was.
4.4.Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die zou zijn aangericht door onze afgevaardigden die niet waren vergezeld of niet op de hoogte werden gebracht van bepaalde bijzondere kenmerken van de te controleren toestellen of installaties. Daardoor doet u uitdrukkelijk afstand van uw recht op het eisen van
schadevergoeding van ons of onze aangestelden. U dient uw verzekeraars daarvan op de hoogte te brengen en ervoor te zorgen dat het hen tegenstelbaar is.
4.5.Een vertraging in de uitvoering van onze opdrachten, om welke reden ook, geeft niet het recht schadevergoeding en interesten te eisen.
4.6.Het contract tussen een klant en een entiteit van Dosaco wordt afgesloten in naam en voor rekening van alle entiteiten Dosaco die de overeengekomen diensten volledig of gedeeltelijk verlenen.

5.DUUR
Het contract wordt afgesloten voor de duur die bepaald wordt in de offerte of bij aankoop of bijzondere overeenkomst. Bij ontstentenis wordt het contract opgesteld voor de duur van zes maanden vanaf de datum van ondertekening. Het wordt stilzwijgend verlengd, op elke vervaldag, en dat voor dezelfde duur, tenzij bij opzegging per aangetekende brief 3 maanden vóór de vervaldag.

Abonnementen of online aankopen worden op het einde van de periode automatisch verlengd met dezelfde periode of en minimum van 1 jaar tenzij bij opzegging per aangetekende brief 3 maanden vóór de vervaldag.

6.NIET-CONCURRENTIE
Het staat de Dosaco vrij om tijdens de duurtijd van de overeenkomst prestaties te leveren voor andere opdrachtgevers.
Dosaco staat bij de uitvoering van haar opdracht in voor de vrijwaring van het beroepsgeheim, zowel wat betreft personen als alle informatie omtrent de activiteiten en procedés van de opdrachtgever.
Documenten, trainingen, procedures, formulieren enz., aangeleverd door de Dosaco bvba zijn onderhevig aan auteursrecht en mogen derhalve nooit gekopieerd, verdeeld, verspreid of op eender welke wijze vermenigvuldigd worden zonder aantoonbare toelating van Dosaco bvba. Binnen het bedrijf onder dit contract mogen deze zaken vrij gebruikt worden.
De opdrachtgever, zijn dochter en of zusterbedrijven of bedrijven die enigszins verbintenis hebben met de opdrachtgever, mogen tot 2 jaar na beëindigen van deze overeenkomst op geen enkele wijze personeel of freelancers die verbonden zijn of waren aan Dosaco ten tijde van deze overeenkomst aanwerven of opdrachten geven buiten de goedkeuring van Dosaco. Overtredingen hierop